Nieuws

Jaren

CINOP maakt zich sterk voor bestrijding laaggeletterdheid

Naam afbeelding

26 september 2018

CINOP zet zich in om laaggeletterdheid te bestrijden. We hebben ons ingezet in drie projecten in de periode van 2016 tot en met 2018, in opdracht van Tel mee met Taal (Ministeries van OCW, VWS en SZW). De resultaten, opbrengsten én producten zijn nu beschikbaar. Lees hieronder meer over deze drie projecten en de beschikbare producten. 

De zelfredzaamheid en participatie van laagopgeleide senioren bevorderen door het versterken van hun digitale vaardigheden

Ouderen missen steeds vaker de digitale aansluiting, terwijl onze maatschappij steeds verder digitaliseert. Hierdoor komt hun zelfredzaamheid in het gedrang, en het gevoel van eigen regie ervaren. CINOP is daarom het project Ouderen & digivaardigheden gestart, dat senioren helpt de stap naar de digitale wereld te maken. Uit de evaluatie blijkt dat senioren veel leren, meer zelfvertrouwen krijgen en zich minder eenzaam voelen. Meer weten over de methodiek, de resultaten en de mogelijkheden voor uw regio? Bekijk de factsheet en de projectpagina.

NT1leren: Blended leren voor laaggeletterden

Veel van de (naar schatting) 1,9 miljoen laaggeletterden in ons land zijn Nederlandstalig. Desalniettemin zijn de Nederlandse laaggeletterden ondervertegenwoordigd bij zowel formeel en non-formeel taalaanbod (denk aan een cursus lezen en schrijven). Uit onderzoek blijkt dat inzet van digitale middelen effectief kan zijn voor deze groep. In het project NT1leren, een samenwerking tussen CINOP en Oefenen.nl, is daarom onderzocht welke vorm van blended leren effectief, aantrekkelijker of motiverender (dan het reguliere aanbod) kan zijn voor Nederlandstalige laaggeletterden. Een belangrijke bevinding van het experiment is dat de methodiek die getest is, meer mogelijkheden tot maatwerk biedt. Het filmpje geeft een indruk van de methodiek en de ervaringen van docenten en deelnemers.

Aanpak laaggeletterdheid binnen het sociaal domein: drie praktijkervaringen

In het bereiken en activeren van Nederlandstalige laaggeletterden is voor de gemeente een sleutelrol weggelegd. Sinds 2015 is er sprake van decentralisaties in het sociaal domein, het domein werk en inkomen en het domein van de educatie. Door deze ontwikkelingen ontstaan kansen en komen middelen beschikbaar voor integraal en samenhangend beleid in de aanpak van laaggeletterdheid. Het is echter niet vanzelfsprekend en eenvoudig dat deze verbindingen tot stand komen. De gemeenten Amsterdam, Smallingerland en Enschede zijn in de periode november 2016 tot juni 2018 daarom met CINOP gericht op zoek gegaan naar mogelijkheden om de doelgroep Nederlandstalige laaggeletterden beter te bereiken en hun lokale aanpak van laaggeletterdheid te verbeteren. Dit doen zij allen vanuit hun eigen, lokale insteek. Met als basis een integrale vier-stappen-aanpak (vinden, signaleren, gespreksvoering en aanbod) door samenwerking in het sociaal domein, domein leren en werken en de educatieve infrastructuur (non-formele en formele educatie). Binnenkort vindt u op deze website de resultaten en ervaringen van deze aanpak terug.

Nieuwsgierig geworden?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw regio, de aanpakken van de projecten of de resultaten van de experimenten? Neem dan contact op met Miryam de Hoo of Annemarie Groot.

Zoeken

Contactpersoon

 Annemarie Groot
Annemarie Groot
Onderzoeker/consultant
06-12127678
 Miryam  de  Hoo
Miryam de Hoo
Consultant
06-12459877

Socialize met CINOP