Nieuws

Jaren

Landelijke benchmark FlexScan DT van start

Naam afbeelding

28 februari 2018

CINOP ondersteunt zes hogescholen (Stenden, Windesheim, Saxion, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Haagse Hogeschool, Hanzehogeschool) bij het meten van de huidige en beoogde flexibiliteit met de FlexScan DT.


Landelijke benchmark
De FlexScan wordt gebruikt om te komen tot een gemeenschappelijk beeld over wat verstaan wordt onder flexibel onderwijs, hoe de flexibiliteit in de huidige situatie wordt ervaren en hoe de gewenste situatie er uit ziet. Het Ministerie van OCW sluit graag aan bij dit initiatief en wil de uitkomsten van de FlexScan DT gebruiken om te komen tot een landelijke benchmark. De eerste resultaten van dit onderzoek worden eind 2018 verwacht.

Pilots
CINOP gaat bij de zes genoemde hogescholen, die deelnemen aan de pilots flexibilisering, aan de slag met de afname van de FlexScan DT. Met dit instrument worden de ambities en huidige stand van zaken met betrekking tot verschillende dimensies van flexibilisering in kaart gebracht bij actoren en stakeholders (bestuur, management, docenten, medewerkers ondersteunende diensten, studenten, werkgevers en dergelijke) van instellingen/opleidingen.

Workshops

Gekoppeld aan de afname van de FlexScan DT worden in de instellingen workshops georganiseerd. Tijdens deze workshops komen gesprekken op gang die van belang zijn in het veranderproces. Deze hangt samen met flexibilisering van het onderwijsaanbod en de daarvoor noodzakelijke aanpassingen in organisatie en bedrijfsvoering van instellingen. De afname van de FlexScan DT bij de instellingen vindt plaats in de eerste helft van 2018.

Landelijke rapportage
Het product dat het ministerie van OCW wenst te ontvangen, is de landelijke rapportage van de resultaten van de afname van de FlexScan DT bij de deelnemende hogescholen. In deze landelijke rapportage worden zowel per instelling als in totaal (landelijk) de scores weergegeven op de zeven hoofdaspecten van flexibilisering die in de FlexScan DT worden onderscheiden en op de bijbehorende deelaspecten. In de rapportage worden ook een analyse van de resultaten, conclusies en aanbevelingen meegenomen. De landelijke rapportage wordt in september 2018 verwacht. Tevens worden de uitkomsten gebruikt als aanvulling op het evaluatieonderzoek dat wordt uitgevoerd door ResearchNed.

Meer informatie?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hans Dekkers (projectleider) of Tijs Pijls.

 

Zoeken

Downloads

Contactpersoon

 Hans Dekker
Hans Dekker
Managing consultant
+31 6-22204966
 Tijs Pijls
Tijs Pijls
Managing consultant
06-10015878

Socialize met CINOP