Nieuws

Jaren

Nieuwe beroepsstandaard ‘Specialist Inspectie & Onderhoud

Naam afbeelding

25 juli 2014

Waarom deze standaard?

De belangrijkste functie van noodverlichting is het voorzien in duidelijk zichtbare vluchtroutes in geval van een ontruiming. Om dat te kunnen realiseren moet de noodverlichting goed functioneren en zijn afgestemd op het werkelijke gebruik van het gebouw en de wijze waarop een ontruiming plaatsvindt. In de praktijk zien we vaak dat de werkzaamheden van een onderhoudsbedrijf beperkt blijven tot het waarborgen van het technisch functioneren van de installatie, zonder dat er aandacht is voor het veilig kunnen ontruimen van een gebouw. Ook wordt er niet of nauwelijks onderscheid gemaakt tussen inspectie en onderhoud (lees ook: Inspectie en onderhoud: twee verschillende disciplines). Om hier verandering in aan te brengen is er een nieuwe beroepsstandaard ontwikkeld die nut en noodzaak van goede onderhouds- en inspectiewerkzaamheden beschrijft. 

De Specialist Inspectie & Onderhoud Noodverlichting

Een terugtredende overheid, de aanwezigheid van vele spelers in de bouw met elk hun eigen belangen (aannemers, architecten, eigenaren, huurders) en de veelheid aan regels maken de rol van de Specialist Inspectie & Onderhoud Noodverlichting van groot belang bij het realiseren van de noodzakelijke veiligheid. Een grote uitdaging voor deze specialist is dat een gebouw waar noodverlichting aanwezig is, vaak meerdere gebruikers kent: een eigenaar en één of meerdere huurders. De persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheid van het gebouw is niet altijd de contactpersoon waar de specialist mee te maken heeft. De specialist voert zijn beroep uit in een veld waarin de urgentie van goed werkende noodverlichting in combinatie met correcte vluchtwegen niet altijd onderkend wordt. Klanten zijn kritisch op het doen van investeringen in zaken die niet direct in verband staan met hun bedrijfsvoering. Een juiste, overtuigende onderbouwing is noodzakelijk. Dergelijke complexiteiten vragen om een specialisatie.

Hoe is de beroepsstandaard ontwikkeld? 

Bij de ontwikkeling van de standaard zijn verschillende stappen doorlopen. Door middel van desk research en gesprekken met marktpartijen zijn de kaders bepaald. In een aantal brainstormsessies is informatie van experts uit het veld van noodverlichting verzameld. Deze input is, samen met informatie uit de Praktijkgids Noodverlichting van de NVFN en de ‘ISSO-publicatie 79 Inspectie en onderhoud van noodverlichtingsinstallaties’, gebruikt voor het opstellen van de standaard. 

Waar bestaat de standaard uit?

De standaard bestaat uit vier onderdelen die de kennis en vaardigheden beschrijven van de Specialist Inspectie & Onderhoud Noodverlichting. Hieraan zijn competenties gekoppeld die bestaan uit beschrijvingen van de benodigde kennis, inzichten, vaardigheden en houding op een meer algemeen niveau. Als de specialist deze competenties beheerst kan hij zijn taken binnen inspectie en onderhoud goed uitvoeren. 

Wat levert het op?

De standaard geeft inzicht in het kennen en kunnen van de specialist inspectie en noodverlichting. Hiermee geeft de standaard: 

  • invulling aan het beroep van de specialist en daarmee nut en noodzaak van een goed werkende noodverlichtingsinstallatie;
  • de werkzame specialist, installateurs en hun klanten een duidelijk beeld van wat van de specialist verwacht wordt;
  • de installateur de mogelijkheid om medewerkers een groeipad tot specialisatie te bieden;
  • installateurs de optie zich onderscheidend te profileren met kennis en kunde en het bieden van aantoonbare toegevoegde waarde voor hun klanten in de vorm van geborgde veiligheid.

Geleidelijke invoering

Momenteel zijn we bezig met het invoeren van de standaard bij een aantal installatiebedrijven. Zij zijn betrokken geweest bij de totstandkoming en zien mogelijkheden om hun serviceorganisatie verder te professionaliseren om zo meerwaarde te kunnen bieden aan hun klanten. In dit interview komen twee van deze pioniers aan het woord. Per bedrijf wordt de opleidingsbehoefte geïnventariseerd en worden maatwerktrainingen ontwikkeld. De eerste praktijkervaringen worden inmiddels – in nauwe samenwerking met het Kenniscentrum Noodverlichting – opgedaan. Dit zal ongetwijfeld nog leiden tot nieuwe inzichten en tot het verder verfijnen van de standaard. 

Bron: kenniscentrumnoodverlichting.nl
Zoeken

Socialize met CINOP