Sterk in organisatie en uitvoering van overheidsprogramma's

Al jarenlang is CINOP Advies betrokken bij de organisatie en uitvoering van overheidsprogramma’s op het gebied van (beroeps)onderwijs en volwasseneneducatie.

Naast kennis van basisvaardigheden en het belang daarvan voor het functioneren in de samenleving en op de arbeidsmarkt hebben wij ervaring met de organisatie en inrichting van beroepsonderwijs, kennen wij de nieuwe beleidsuitdagingen en zijn wij thuis in aansluitingsthema’s onderwijs-arbeidsmarkt.

Programma- en projectmanagement
In het bijzonder richten wij ons op meerjarig programma­, proces- en projectmanagement, liefst met een innovatief karakter. Daarmee kunnen wij ministeries, gemeenten, provincies en semioverheden gedurende de hele cyclus ondersteunen: van initiatie, conceptontwikkeling en beleidsadvisering tot en met de uitvoering en monitoring van deze projecten en programma’s.
 
In elke fase van betekenis
CINOP Advies is een partij die in elke fase van dit proces van betekenis kan zijn. Zo onderscheiden wij ons op vraagstukken rondom laaggeletterdheid, inburgering en basisvaardigheden (taal en rekenen, moderne vreemde talen, digitale vaardigheden), kwaliteit van onderwijs, examinering, LOB, professionalisering van docenten, referentiestandaarden en kwaliteitszorg.

Partner voor rijksoverheid
Voor de rijksoverheid (de ministeries van OCW, BZK en SZW) waren wij onder andere hoofduitvoerder van het Aanvalsplan Laaggeletterdheid en het programma rond de ontwikkeling van het Elektronische Leerdossier. Daarnaast is de Stichting CINOP al jarenlang verantwoordelijk voor de uitvoering van Kenniscentrum EVC en sinds 2012 ook voor het Nationaal Coördinatiepunt NLQF. Maar CINOP Advies voert ook opdrachten uit met een kortere doorlooptijd of een specifiekere taakopdracht, zoals de ontwikkeling van de toetsen voor het inburgeringsexamen of de uitvoering van het project Opleiden in de School.

Europese agenda Leven Lang Leren
CINOP Advies is een nationaal en internationaal adviesbureau dat zich sterk richt op de Europese agenda rondom een Leven Lang Leren;  ‘Europa’ is steeds vaker van invloed op de Nederlandse beleidsagenda. In verschillende programma’s dragen wij bij aan Europese mobiliteit en grensoverschrijdende kennisuitwisseling. Een belangrijk exponent hiervan is de uitvoering van het Europese subsidieprogramma Leven Lang Leren (NA LLP Leonardo da Vinci), dat behoort tot de overkoepelende Stichting CINOP. Andere voorbeelden zijn het internationaliseringsprogramma BAND, de implementatie van EVC op Aruba, het projectmanagement van het platform Euroguidance of het stimuleren van ‘Europa’ bij Nederlandse jongeren.

Zoeken

Socialize met CINOP