Aan het werk met taal en rekenen

Functioneren in de samenleving vraagt om voldoende basisvaardigheden, als voorwaarde voor een Leven Lang Leren. Wij zijn specialist op het gebied van taal en rekenen.

Een van de traditionele expertisegebieden van CINOP Advies is volwasseneneducatie (inhouden, standaarden, organisatie) en het versterken en integreren van generieke vaardigheden in beroepsonderwijs .

Projecten voor overheden
Deze expertise vertaalt zich onder andere in opdrachten  voor de overheid, zoals het Aanvalsplan Laaggeletterdheid, dat wij van 2006-2011 uitvoerden in opdracht van het ministerie van OCW, en opdrachten voor het Steunpunt Taal & Rekenen. Voor het Steunpunt ontwikkelden wij onder andere de standaarden en eindtermen voor de volwasseneneducatie-opleidingen Nederlandse taal en rekenen, instrumenten voor ‘taal en werk’ en het project ‘leesbevordering’ voor mbo-docenten en -studenten. Voor gemeenten en regio’s zorgen wij voor een arbeidsmarktgerichte aanpak van laaggeletterdheid en ondersteunen wij de ontwikkeling van scholingsbeleid voor mensen zonder startkwalificatie.

Taal en rekenen in de onderwijspraktijk
Daarnaast bieden wij het beroepsonderwijs ondersteuning bij de totstandkoming, vernieuwing en invoering van trajecten Nederlandse taal, Nederlands als tweede taal (NT2), moderne vreemde talen (MVT) en rekenen, en trainen wij docenten, bijvoorbeeld rondom de referentieniveaus van Meijerink of veranderende exameneisen. Ook faciliteert CINOP Advies een kenniskring Alfabetisering NT2 en NT1 voor docenten van roc’s.

Werkend en lerend implementeren
Wij geloven in werkend en lerend implementeren, waarbij de eigen onderwijspraktijk centraal staat. Op het gebied van taal en rekenen ondersteunen wij scholen bij:

  • visieontwikkeling op het gebied van taal- en rekenbeleid en het opstellen van een meerjarig implementatieplan;
  • het integreren van taal en rekenen in de beroepsvakken, met ondersteuning van vakdocenten;
  • het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen (o.a. intakeprocedures, doorstroom naar hbo);
  • competentieontwikkeling van taal- en rekendocenten, teams en praktijkbegeleiders;
  • examinering taal en rekenen, waaronder centrale examens en het ontwikkelen van instellingsexamens taal.

Inburgering
Onze ruime ervaring met het thema inburgering blijkt onder andere uit opdrachten van het ministerie van BZK, waarvoor wij de toets Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS), de Toets Gesproken Nederlands (TGN) en de toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen (GBL) ontwikkelden. Deze toetsen worden gebruikt bij het inburgeringsexamen, waarvoor CINOP Advies de examinatorentrainingen verzorgt. Daarnaast zijn wij hoofduitvoerder van het project Inburgering van Geestelijke Bedienaren.

Zoeken

Contactpersoon

 Jo Fond Lam
Jo Fond Lam
Senior manager
06-10970961
 Marianne Driessen
Marianne Driessen
Senior consultant
06-10970957