Aan de slag met de kwaliteit

De kwaliteit van examinering en beoordeling moet op orde zijn voor het vertrouwen in leerresultaten en diploma’s. 

In het beroepsonderwijsveld hebben (particuliere) opleidingen, onderwijsteams, scholen, examenleveranciers, onderwijsraden en de overheid ieder hun eigen aandeel in het verhogen en borgen van de kwaliteit van beoordeling en examinering. Een belangrijke taak, omdat de waarde van de diploma’s valt of staat met de kwaliteit van de examinering en de borging daarvan.

Samenhang bepaalt kwaliteit
CINOP Advies ondersteunt organisaties bij het realiseren van hun doelen op het gebied van kwaliteit van examinering. Dit vergt een samenhangende aanpak met goede examens, goede beoordelaars, een goede examenorganisatie (inclusief middelen, aansturing én cultuur) en goede onderliggende examenprocedures en standaarden.

De zaak op orde
Samen met de klant richten wij ons op:

  • de examencyclus en kwaliteitsborging: het opzetten en uitwerken van de hele PDCA-cyclus van de examinering;
  • advisering, inrichting en begeleiding van examencommissies;
  • het trainen en professionaliseren van direct betrokkenen (constructeurs, vaststellers, beoordelaars, assessoren);
  • het opzetten en uitvoeren van kwaliteitsaudits;
  • het verbeteren van zwakke opleidingen, zodat de opleiding voldoet aan de kwaliteitseisen van de instelling en/of de onderwijsinspectie;
  • advies en ondersteuning bij het ontwikkelen van examens en examenproducten.

Tevens hebben wij twee succesvol opererende Netwerken Examinering opgezet, waarin het overgrote deel van roc’s participeert. Staffunctionarissen en personeelsleden die zich bezighouden met examinering delen daar kennis en informatie.

Op overkoepelend niveau
Onze dienstverlening gaat verder dan het primaire proces van examinering binnen onderwijsinstellingen. Op overkoepelend niveau werken wij voor partijen als het ministerie van OCW, het ministerie van BZK (inburgeringsexamen), de onderwijsraden, het College voor Examens en Stichting Praktijkleren.
Zo hebben wij voor de MBO Raad de procesarchitectuur examinering ontwikkeld, een kwaliteitsinstrument dat scholen ondersteunt bij het borgen van de PDCA-cyclus voor examinering. Voor de AOC Raad hebben wij de Examenkapstok opgesteld, een toetscyclus die handvatten biedt voor integraal toetsbeleid. Ook ontwikkelden wij toetsen voor het inburgeringsexamen  en verzorgen wij de examinatorentrainingen in opdracht van het ministerie van BZK. Voor de overheid voeren wij samen met het Internationaal Agentschap het Nationaal Coördinatiepunt EQAVET uit: de spil voor het Europees referentiekader voor kwaliteitsborging in beroepsonderwijs en training. 

Zoeken

Meer over dit onderwerp

Contactpersoon

 Alie Kamphuis
Alie Kamphuis
Managing consultant
06-22661663
 José Dams
José Dams
Senior consultant
06-12507527